var gaJsHost = (("https:" == document.location.protocol) ? "https://ssl." : "http://www."); document.write(("%3Cscript src='" + gaJsHost + "google-analytics.com/ga.js' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E")); try { var pageTracker = _gat._getTracker("UA-3764116-2"); pageTracker._trackPageview(); } catch(err) {}
 • ﮬﺎ ﮬﺎ، ﻣﻪﻥ ﻛﯩﻨﻮ ﺋﯩﺸﻠﯩﺪﯨﻢ. - [Movie ياخشى كىنو]

  2006-08-06

  ﻣﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﭘﺘﻪ ﺑﯘﺭﯗﻥ ﻟﻮﺱ ﺋﺎﻧﺠﯩﻠﯩﺲ ﺗﻪﺭﻩﭘﻜﻪ ﺋﻮﻳﻨﯩﻐﯩﻠﻰ ﺑﺎﺭﻏﺎﻧﯩﺪﯨﻢ. ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﯨﻜﻰ ﺋﺎﻳﺮﯗﺩﯗﺭﯗﻣﺪﯨﻦ ﭼﯩﻘﯩﭗ  ﺋﺎﭘﺘﯘﯞﯗﺯﻏﺎ ﻳﯧﺮﯨﻢ ﺳﺎﺋﻪﺗﺘﻪﻙ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯗﭖ ﻳﻪﻧﻪ ﺑﯩﺮ ﺑﯩﻜﻪﺗﻜﻪ ﺑﺎﺭﺩﯨﻢ. ﺑﯘ ﺋﺎﭘﺘﯘﯞﯗﺯ ﺑﯩﻜﯩﺘﯩﻨﯩﯔ ﺑﯩﻨﺎﻟﯩﺮﻯ ، ﺋﻪﺳﻠﻪﮬﻪﻟﯩﺮﻯ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﭽﯩﻚ ﺋﺎﻳﺮﯗﺩﯗﺭﯗﻣﻐﺎ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯨﻜﻪﻥ.  . ﺋﺸﯩﻜﺘﯩﻦ ﭼﯩﻘﻘﺎﭺ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺑﯩﺮ ﺗﯜﯞﺭﯛﻛﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﮬﺎﺳﯩﺮﺍﭖ ﻳﯜﺷﯘﺭﻧﯩﯟﺍﭘﺘﯘ. ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﮔﯩﺰﯨﺖ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺋﯘ ﻳﺎﻗﺘﺎ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﮕﯩﺮ ﺋﯘ ﻳﺎﻕ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ.  ﻣﻪﻥ ﺋﻮﻟﺘﯘﺭﯨﺪﯨﻐﺎﻥ ﺋﻮﺭﯗﻧﺪﯗﻗﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﻛﯩﻠﯩﺸﻤﮕﯩﻼ ﻛﻪﻳﻨﯩﻤﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮ  ﺋﯩﮕﯩﺰ ﺑﻮﻳﻠﯘﻕ، ﻗﯩﺴﻘﺎ ﭼﺎﭼﻠﯩﻖ،  ﻗﯩﺴﻘﺎ ﻳﻮﭘﻜﺎ ﻛﻪﻳﮕﻪﻥ ﺑﯩﺮ  ﻣﻮﺩﺍ ﻗﯩﺰ ﻛﯩﻠﯩﭗ 10 ﻣﯩﺘﯩﺮ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﻘﯩﺮﺍﻕ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﺗﺎﻛﺴﯩﺪﯨﻦ ﺑﯩﺮﻧﻰ ﺗﻮﺳﺘﻰ، ﺋﯘ ﺗﺎﻛﺴﯩﻨﯩﯔ ﻛﻪﻳﻨﯩﮕﻪ ﭼﺎﻣﺪﯨﻨﯩﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﺎﻱ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﯗﺷﯩﻐﯩﻼ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﭘﻼ ﺑﯩﺮ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻗﻮﻟﯩﺪﯨﻦ ﺳﯜﺭﯨﮕﯩﻨﯩﭽﻪ ﭼﺎﻣﺪﺍﻧﻨﻰ ﻛﯜﺗﯜﺭﯛﭖ ﺋﯜﺯﯨﻨﯩﯔ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﺴﯩﻐﺎ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ.ﺳﯚﺭﯨﺸﯩﺶ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﯩﺪﺍ ﻗﯩﺰ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﯞﺍﺭﻗﯩﺮﺍﭖ ﻛﻪﺗﺘﻰ، ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ ﻳﯩﮕﯩﺖ ﺋﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﭘﻪﺭﯞﺍ ﻗﯩﻠﻤﺎﻱ ﺋﯘ ﻗﯩﺰﻧﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﺋﺘﺘﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﺎﺭﺩﻯ. ﺑﯘﻧﯩﯖﻐﺎ ﮬﻪ ﺩﻩﭖ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﺋﺎﺭﻗﺪﯨﻨﻼ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺋﯩﺴﯩﻞ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﭼﯩﺮﺭﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﻗﺎﭖ ﻗﺎﺭﺍ ﻛﺎﺳﺘﯩﻴﯘﻡ ﻛﯩﻴﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ، ﻗﺎﺭﺍ ﻛﯜﺯﻩﻳﻨﻪﻙ ﺗﻮﺧﺘﯩﯟﺍﻟﻐﺎﻥ 4 ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺑﯩﺮﺩﻩﻡ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺑﯘﻳﺎﻗﻼﺭﻏﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﮬﯧﻠﯩﻘﻰ  ﻧﯩﮕﯩﺮﻧﻰ ﺗﯘﺗﯘﭖ ﺋﯘﻧﻰ ﺗﯜﺭﺗﻜﯩﻨﯩﭽﻪ ﺗﺎﻣﻐﺎ ﻧﯩﺨﺘﺎﭖ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯘﺵ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﺑﯩﺮﻧﯩﻤﻪ ﺳﻮﺭﺍﭘﺘﻰ ﺋﯘ ﻧﯩﮕﯩﺮ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﻪ ﺩﯨﺪﻯ ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺋﯘﻻﺭ ﻳﻪﻧﻪ  ﺋﯘﭼﻘﺎﻧﺪﻩﻙ  ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﺑﯘ ﺋﯩﺸﻼﺭﻏﺎ ﺋﻪﻗﻠﯩﻢ ﻳﻪﺗﻤﻪﻱ ﺋﻪﺗﺮﺍﭘﻘﺎ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺋﯘ ﻳﺎﻕ ﺑﯘﻳﺎﻗﻼﺭﺩﺍ  ﺳﺎﻗﭽﯩﻼﺭ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ، ﯸﻐﯩﺰﯨﺪﯨﻜﻰ ﺳﯜﺯﻟﯩﺸﯩﺪﯨﻐﺎﻥ ﻧﻪﺭﺳﯩﺪﻩ ﺑﯩﺮ ﻧﯩﻤﯩﻠﻪﺭﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﻣﺎﯕﻐﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ. ﺟﻪﻣﺌﻰ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﻐﺎ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﯩﻨﯘﺗﺘﻪﻙ ﯞﺍﻗﯩﺖ ﻛﻪﺗﻜﻪﻧﺪﯗ. ﻛﺎﻧﺎﻳﺪﺍ "ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺗﻮﺧﺘﺎﻳﺪﯨﻐﺎﻥ ﻳﻪﺭﮔﻪ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﻪﻛﯩﺮﻣﻪﯓ، ﺟﯩﺪﺩﻯ ﺋﻪﮬﯟﺍﻝ ﺑﺎﺭ، ﺋﻪﻛﯩﺮﺳﯩﯖﯩﺰ ﺟﻪﺭﯨﻤﺎﻧﻪ ﺗﯜﻟﻪﻳﺴﯩﺰ " ﺩﻩﭖ ﺑﯩﺮ ﺧﻮﺗﯘﻥ ﺳﯜﺯﻟﯩﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ. ﺑﯘﻻﺭ  ﺑﯩﺮﻩﺭ ﺋﻮﻏﺮﻯ ﺋﯩﺰﺩﻩﯞﺍﺗﻘﺎﻥ ﺑﯘﻟﺴﺎ ﻛﯩﺮﻩﻙ ﺩﻩﭖ ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺗﯘﻧﯘﺷﯘﻣﻐﺎ ﺗﯧﻠﻔﯘﻥ ﺋﻮﺭﯗﭖ ﻣﻪﻥ ﻛﻪﻟﺪﯨﻢ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯘﭖ ، ﺗﯧﻠﻔﯘﻧﻨﻰ ﻗﻮﻳﯘﭖ  ﺋﻮﺑﯘﺭﻧﯩﻐﺎ ﻛﯩﺮﯨﭗ ﭼﯩﻘﺴﺎﻡ ﻳﻪﻧﻪ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﻣﻪﻧﺪﯨﻦ 5-6 ﻣﯩﺘﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﭼﯩﺮﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﺗﻮﺧﺘﺎﭖ ﺑﺎﻳﺎﻣﻘﻰ 4 ﻳﯩﮕﯩﺖ ﭼﯜﺷﯜﭖ ﺋﻮﺧﺸﺎﺵ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺕ ﻗﯩﻠﯩﭗ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﻯ. ﻧﯩﻤﺎﻧﺪﺍﻕ ﺗﯜﮔﯩﻤﻪﻱ ﻛﯩﻠﯩﯟﯨﺮﯨﺪﯨﻐﺎﻧﺪﯗ ﺑﯘﻻﺭ ﺩﻩﭖ ﺋﯩﺮﻩﯕﺸﯩﻤﻪﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﺷﯘﻧﯩﯔ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﺗﺎﻝ ﺗﺎﻣﺎﻛﺎ ﭼﯩﻜﯩﭗ ﺗﯘﺭﺳﺎﻡ ﺑﺎﺷﺘﺎ ﻛﯜﺭﮔﻪﻥ ﻛﯜﺭﻧﯘﺵ ﻳﻪﻧﻪ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻻﻧﺪﻯ. ﺑﯘ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺋﺎﻧﺪﯨﻦ ﺋﯩﺴﯩﻤﮕﻪ ﻛﯩﻠﯩﭗ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯩﺶ ﺑﯘﻟﯘﯞﺍﺗﯩﺪﯗ ﺑﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺩﻩﭖ ﺋﯘ ﻳﺎﻕ ﺑﯘ ﻳﺎﻗﻜﺎ ﻣﯧﯖﯩﭗ ﺯﻩﯓ ﺳﯧﻠﯩﭗ ﻛﯜﺯﻩﺗﺴﻪﻡ  ﺑﯩﺮ ﻳﻪﺭﺩﻩ 5-6 ﺋﺎﺩﻩﻡ ﻳﯩﻐﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺩﯨﻴﯩﺸﻜﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ، ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﮬﯩﻠﯩﻘﻰ ﻣﯘﺩﺍ ﻗﯩﺰﻣﯘ ﺷﯘ ﻳﻪﺭﺩﻩ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯩﺮﺳﻰ ﺋﻪﻛﻪﺗﻤﻪﭘﺘﯩﻜﻪﻥ.  ﺋﯘﻧﯩﯔ ﺋﯘ ﻳﯧﻘﯩﺪﺍ ﺑﯩﺮ ﭼﻮﯓ ﻛﯩﻨﻮ ﺋﺎﭘﺎﺭﺍﺗﻰ ﺗﯘﺭﯨﺪﯗ. ﺷﯘ ﭼﺎﻏﺪﯨﻼ "ﮬﻪ، .ﺋﻪﺳﻠﻰ ﺑﯘﻻﺭ ﻛﯩﻨﻮ ﺋﯩﺸﻠﯩﮕﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ-ﺩﻩ" ﺩﻩﭖ ﺑﯩﻠﺪﯨﻢ.  ﺋﯘ ﺑﯩﻜﻪﺗﺘﻪ  30-40 ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺑﺎﺭ ﺋﯩﺪﻯ. ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﺋﯘﻻﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﯨﻤﻰ، ﻗﺎﻳﺴﯩﺴﻰ ﻳﻮﻟﯘﭼﻰ ﺋﯘﻗﯘﭘﻤﯘ ﺑﯘﻻﻟﻤﯩﺪﯨﻢ. ﻣﻪﻥ ﺑﯩﻠﻪﻥ ﺑﯩﺮ ﻣﺎﺷﯩﻨﺎ ﺋﺎﺩﻩﻡ ﺋﺎﻳﺮﯗﺩﯗﺭﯗﻣﺪﯨﻦ ﺑﯘ ﺑﯩﻜﻪﺗﻜﻪ ﺑﯩﻠﻠﻪ ﻛﻪﻟﮕﻪﻥ. ﺑﯘﻻﺭﻣﯘ ﻣﯘﺷﯘ ﺋﺎﺭﻟﯩﻘﺘﺎ ﻣﺎﺷﯩﻨﯩﻐﺎ ﭼﯘﺷﯜﭖ ﻣﯘﺷﯘ ﺑﯩﻜﻪﺗﺘﯩﻦ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﯧﻠﯩﺸﺘﻰ. ﺋﻮﻳﻼﭖ ﺑﺎﻗﺴﺎﻡ  ﮬﻪﻣﻤﻪ ﺟﻪﺭﻳﺎﻧﺪﺍ ﺋﯘﻻﺭ ﻛﯜﺭﯛﻧﯘﺷﻨﻰ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻼ ﺋﺎﭘﺘﯘ. ﺑﻪﻟﻜﯩﻢ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺷﯘ ﻧﻪﭼﭽﻪ ﻣﯩﻨﻮﺗﻠﯘﻕ ﻛﯜﺭﯛﻧﯘﺷﻠﻪﺭﮔﻪ ﭼﯩﻘﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ ﺑﯘﻟﻐﺎﻱ. ﺋﻪﯓ ﮬﻪﻳﺮﺍﻥ ﻗﺎﻟﻐﯩﻨﯩﻢ، ﺋﯘﻻﺭ ﺑﯩﺮ ﮬﻪﺭﯨﻜﻪﺗﻨﻰ 3- ﻗﯧﺘﯩﻢ ﺗﻪﻛﺮﺍﺭﻟﯩﻤﯩﻐﯘﭼﻪ ﺑﯘﻳﻪﺭﺩﻩ ﺑﯩﺮﻛﯩﻤﻠﻪﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻨﻮ ﺋﯩﺸﻠﻪﯞﻩﺗﻘﺎﻧﻠﻐﯩﻨﻰ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﺍﻟﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ. ﺋﻮﻣﯘﻣﻰ ﯞﺍﻗﯩﺘﻘﺎ 10 ﻣﯩﻨﯘﺗﻤﯘ ﻛﻪﺗﻤﯩﺪﻯ. ﺑﯘﻻﺭ ﻛﯩﻨﻮﻧﻰ ﮬﯩﭽﺒﯘﻟﻤﯩﺴﺎ ﻣﻪﻥ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﻗﯧﺘﯩﻢ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﺍﻟﻤﯘﻏﯘﺩﻩﻙ ﺩﻩﺭﯨﺠﯩﺪﻩ ﺗﻪﺑﺌﻰ ﺋﯩﺸﻠﻪﻳﺪﯨﻜﻪﻥ. 10 ﻣﯩﻨﯘﺗﻘﺎ ﺑﺎﺭﻣﺎﻳﻼ ﺗﯘﻧﯘﺷﯘﻡ ﻛﻪﻟﺪﻯ، ﻣﻪﻧﻤﯘ ﻛﯩﺘﯩﭗ ﻗﺎﻟﻐﺎﭺ ﻗﺎﺭﯨﺴﺎﻡ ﺋﯘﻻﺭ ﺳﺎﻳﻤﺎﻧﻠﯩﺮﯨﻨﻰ ﭼﯘﯞﯗﻏﯩﻠﻰ ﺗﯘﺭﯗﭘﺘﯘ.
  ﻗﺎﺭﯨﻐﺎﻧﺪﻩ ﺋﯘ ﺑﯩﺮ action ﻛﯩﻨﻮ ﺋﻮﺧﺸﺎﻳﺪﯗ. ﻛﯩﻨﻮ ﺋﯩﺴﻤﻰ ﻧﯩﻤﻪ ﺋﯘﻧﯩﻤﯘ ﺋﯘﺧﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﺳﻮﺭﯨﯟﺍﻟﻐﺎﻥ ﺑﯘﻟﺴﺎﻡ ﻛﯩﻨﻮ ﺗﺎﺭﻗﯩﺘﯩﻠﻐﺎﻧﺪﺍ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﺑﺎﻗﺎﺭﻛﻪﻧﻤﻪﻥ. ﺑﻪﻙ ﺗﯘﻳﯘﻗﺴﯩﺰ ﺑﯘﻟﻐﺎﭺ ﺋﺎﺭﺗﯩﺴﻼﺭﻧﯩﯔ ﻛﯩﻤﻠﯩﻜﯩﮕﯩﻤﯘ ﺩﯨﻘﻘﻪﺕ ﻗﯩﻠﻤﺎﭘﺘﯩﻤﻪﻥ، ﺑﯘﺭﯗﻧﺮﺍﻕ ﺋﺎﯕﻘﯩﺮﻏﺎﻥ ﺑﯘﻟﺴﺎﻡ ﻗﯧﺸﯩﻐﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﺋﯧﻐﯩﺰﯨﻨﻰ ﺗﺎﺗﯩﻼﭖ ﺑﺎﻗﺎﺭﻛﻪﻧﻤﻪﻥ.   ﺋﯩﺸﻘﯩﻠﯩﭗ ﺋﯘﻧﻰ ﺑﯘﻧﻰ ﺩﻩﭖ ﻣﻪﻧﻤﯘ ﺑﯩﺮ ﻛﯩﻨﻮﻏﺎ ﻗﯧﺘﯩﻠﯩﭗ ﻗﺎﻟﺪﯨﻢ. ﮬﻪﻣﻤﻪ ﻛﯜﺭﯛﻧﯘﺵ ﻣﯩﻨﯩﯔ ﻗﯧﺸﯩﻤﺪﯨﻼ ﺑﻮﻟﺪﻯ.  ﻣﯩﻨﻰ ﺗﯘﻧﯘﻳﺪﯨﻐﺎﻧﻼﺭ ﺑﯩﺮﻩﺭ ﮬﻮﻟﻠﯘﯞﯨﺪﻧﯩﯔ ﻛﯩﻨﻮﻟﯩﺮﯨﺪﯨﻜﻰ ﺋﺎﺷﯘﻧﺪﺍﻕ ﻛﯜﺭﯛﻧﯘﺷﻠﯩﺮﯨﺪﻩ ﮬﺎﯕﯟﯨﻘﯩﭗ ﺋﯘ ﻳﺎﻗﻘﺎ ﺑﯘﻳﺎﻗﻘﺎ ﻗﺎﺭﺍﭖ ﻳﯜﺭﮔﻪﻥ ﻣﯩﻨﻰ ﻛﯜﺭﯛﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎﯕﻼﺭ ﮬﺎﻳﺖ ﺩﻩﭖ ﻗﻮﻳﯘﯕﻼﺭ ﺟﯘﻣﯘ:)


  ﺋﻪﺗﯩﺴﻰ ﺗﻮﻧﯘﺷﯘﻣﻐﺎ ﺋﻪﮔﯩﺸﯩﭗ ﮬﻮﻟﻠﯩﯟﻭﺩﻗﺎ ﺑﯧﺮﯨﭗ ﭼﯘﮔﯩﻠﻪﭖ ﻛﻪﻟﺪﯗﻕ. ﺷﻪﮬﻪﺭﻧﯩﯔ ﺋﺎﺩﻩﺗﺘﯩﻜﻰ ﺑﯩﺮ ﺭﺍﻳﯘﻧﯩﻜﻪﻥ ﺧﺎﻻﺱ. ﺋﺎﻻﮬﯩﺪﻩ ﻛﯜﺭﯛﻧﯘﺷﻠﻪﺭﻧﯩﻤﯘ ﻛﯜﺭﻣﯩﺪﯨﻢ. ﺷﯘ ﻳﻪﺭﻟﯩﻜﺘﯩﻦ ﭼﻪﺗﺌﻪﻟﻠﯩﻜﻠﻪﺭ ﺟﯩﻘﺘﻪﻙ ﻗﯩﻠﯩﺪﯗ. ﺑﯩﺮﻩﺭ ﭼﻮﻟﭙﺎﻥ ﺋﯘﭼﺮﺍﭖ ﻗﺎﻟﺴﺎ " ﺑﺎﻣﺎ ﺳﻪﻥ، ﻳﯘﻗﺎﭖ ﻛﻪﺗﺘﯩﯖﻐﯘ" ﺩﻩﭖ ﺑﯘﻟﯘﯕﻐﺎ ﺗﺎﺭﺗﯩﭗ ﺋﯩﻜﻜﻰ ﺭﻭﻣﻜﺎ ﻗﯧﻘﯩﯟﺍﻻﺭﻣﯩﺰ ﺩﯨﺴﻪﻡ ﺋﯘﻣﯘ ﻳﻮﻕ.

  分享到:


  评论

 • ۋاي قايسىى كىنوكەن ؟؟؟كۆرۈپ باقىلى بىزمۇ؟؟
 • مەن بىر كىنودا كۆرگەندەك قىلىۋىدىم، يىراق بولمىغان يەردە بىر ئاسما كۆۋرۈك بار سىلەر بىر بىنانىڭ ئاستى تەرىپىدە تۇرۇپ سىلىكەن مەن تېىى شۇ ئارتىسلار ئوخشايدۇ دەپتىمەن قارىسام قوش قاپاق بىر ئادەم زەڭ سېلىپ قارىسام سىلىكەن ئەمەسمۇ
 • بەك قىزىقچى ئىكەنسىز جۇمۇ ، ...